1. Ben-Saddek Advocatuur B.V., handelend onder andere onder de volgende (handels)namen, Ben-Saddek Advocatuur (“Ben-Saddek”), is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die met de aan haar verbonden advocaten de rechtspraktijk uitoefent (“beroepsbeoefenaren“). 
  2. De aan Ben-Saddek verstrekte opdracht(en) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van uitsluitend deze Algemene Voorwaarden. Ben-Saddek aanvaardt eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk niet en wijst deze hierbij van de hand. 
  3. Ongeacht door wie van de aan Ben-Saddek verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend Ben-Saddek als opdrachtnemer, ook als het de expliciete of impliciete bedoeling is dat de opdracht door een specifieke persoon of specifieke personen wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Ben-Saddek aanvaarde opdrachten. 
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de voor de diensten van Ben-Saddek verschuldigde netto bedragen berekend op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren maal het toepasselijke uurtarief van de bij die uitvoering betrokken beroepsbeoefena(a)r(en) van Ben-Saddek, in welke vermenigvuldiging naar de discretie van Ben-Saddek factoren als spoed, expertise, belang of complexiteit van de zaak, aard en duur van de relatie met de opdrachtgever en dergelijke mede een rol kunnen spelen. De uurtarieven worden van tijd tot tijd aangepast, waarna de aangepaste uurtarieven zullen gelden. Daarnaast worden door Ben-Saddek in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte en aan de opdrachtgever voorgeschoten specifieke kosten (bijvoorbeeld griffierechten, kosten voor uittreksels, kosten van koeriers), alsmede de kosten die aan Ben-Saddek in rekening zijn gebracht door de in artikel 11 hieronder bedoelde onder-opdrachtnemers aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  5. Alle door Ben-Saddek gefactureerde bedragen worden, voor zover verplicht, vermeerderd met omzetbelasting. Ben-Saddek factureert iedere twee weken of iedere maand voor de in de voorgaande periode van twee weken dan wel in de voorgaande maand verleende diensten, met een betalingstermijn van veertien dagen. Ben-Saddek kan deze frequentie van factureren en deze betalingstermijn eenzijdig wijzigen. Na verloop van de factuurtermijn is over het totale factuurbedrag de wettelijke rente van artikel 6:119a BW verschuldigd, alsmede alle door Ben-Saddek gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten voor incasso, waaronder, doch niet beperkt tot, de volledige kosten voor intern of extern ingeschakelde advocaten. Opdrachtgevers en voormalige opdrachtgevers zijn op eerste verzoek van Ben-Saddek en naar genoegen van Ben-Saddek verplicht zekerheid te stellen voor de bedragen die aan Ben-Saddek in verband met verleende diensten verschuldigd zijn en zullen worden.

6. Het staat de opdrachtgever en Ben-Saddek te allen tijde vrij een opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat Ben-Saddek een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid door opdrachtgever van de door Ben-Saddek gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

7. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Ben-Saddek voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Ben-Saddek gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Ben-Saddek wordt gedragen. Onder een tekortkoming als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Iedere aansprakelijkheid van Ben-Saddek voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

8. Ingeval en voor zover in verband met een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Ben-Saddek voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten en onder de door Ben-Saddek gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitgekeerd om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat Ben-Saddek in de voorliggende 12 maanden (gerekend vanaf de tekortkoming) exclusief omzetbelasting heeft gefactureerd aan de betreffende opdrachtgever in de betreffende kwestie, met een maximum van € 25.000, zegge vijfentwintigduizend euro.

9. Ingeval en voor zover bij of in verband met de uitvoering van opdrachten of in enig ander verband schade ontstaat aan personen of zaken, voor welke schade Ben-Saddek aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Ben-Saddek gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Ben-Saddek wordt gedragen. Iedere aansprakelijkheid van Ben-Saddek voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

10. Ingeval en voor zover in verband met een aansprakelijkheid van Ben-Saddek voor schade aan personen of zaken ontstaat in verband met de uitvoering van opdrachten of in enig ander verband en onder de door Ben-Saddek gesloten aansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitgekeerd om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat Ben-Saddek in de voorliggende 12 maanden (gerekend vanaf het ontstaan van de schade) exclusief omzetbelasting heeft gefactureerd aan de betreffende opdrachtgever in de betreffende kwestie, met een maximum van € 25.000, zegge vijfentwintigduizend euro.

11. Ben-Saddek kan in het kader van de uitvoering van (een) opdracht(en) niet alleen de bestuurder(s) van haar (indirecte) aandeelhouder(s), alsmede haar werknemers inschakelen, maar ook kan Ben-Saddek derden inschakelen die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”). Ben-Saddek zal bij de selectie van onder-opdrachtnemers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Ben-Saddek is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke aanvaarde opdracht door of namens Ben-Saddek impliceert de bevoegdheid van Ben-Saddek om namens de opdrachtgever de algemene voorwaarden en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van onder-opdrachtnemer(s) te aanvaarden 

12. Niet alleen Ben-Saddek, maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

13. Ben-Saddek is de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Ben-Saddek verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement (https://www.bsadvocatuur.nl/privacystatement/). .

14. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de (indirecte) aandeelhouders van Ben-Saddek, de bestuurders van de (indirecte) aandeelhouders van Ben-Saddek, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers en erfgenamen, alsmede van (ex-)werknemers en al diegenen die ten behoeve van Ben-Saddek op enige wijze en in welke hoedanigheid hebben gewerkt. De aandeelhouders van Ben-Saddek zijn besloten vennootschappen. Een lijst van de personen die via vennootschappen aandelen in het kapitaal van Ben-Saddek houden wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

15. Alle door Ben-Saddek aanvaarde opdrachten vallen onder de Ben-Saddek kantoorklachtenregeling. 

16. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ben-Saddek is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam. Dit laat onverlet dat Ben-Saddek te allen tijde het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de jurisdictie of het arrondissement van de opdrachtgever van Ben-Saddek. Indien Ben-Saddek in enige gerechtelijke procedure tegen een opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, is deze opdrachtgever aan Ben-Saddek vergoeding verschuldigd voor de volledige door Ben-Saddek buiten en in rechte gemaakte kosten, waaronder de volledige kosten van de door Ben-Saddek intern of extern ingeschakelde advocaten en andere adviseurs.

17.  Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door Ben-Saddek. Vanaf publicatie op onze website van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn deze van toepassing op alle lopende en toekomstige opdrachten aan Ben-Saddek.

18.  Ben-Saddek is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 78657849.19. Deze algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.bsadvocatuur.nl.