Dit is het Privacy Statement van Ben-Saddek Advocatuur B.V. (hierna ook: “Ben-Saddek”). Ben-Saddek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruikt ter verbetering van onze dienstverleningen. 

1. Contactgegevens 

Ben-Saddek is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Grondherendijk 84, 3082 DJ in Rotterdam. Telefonisch kunt u ons bereiken op 010-2143412, per e-mail via info@bsadvocatuur.nl.

2. Op wie is ons Privacy Statement van toepassing? 

Ons Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Ben-Saddek persoonsgegevens verwerkt. Het Privacy Statement is van toepassing op o.m.: 

– cliënten van Ben-Saddek; 

– potentiële cliënten met wie Ben-Saddek contact heeft gelegd of wil leggen; 

– bezoekers van de website van Ben-Saddek;

– alle andere personen die contact opnemen met Ben-Saddek of van wie Ben-Saddek persoonsgegevens verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en bij (in het kader van) het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals derden en zakelijke social media platforms.  

Persoonsgegevens door u verstrekt:

– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van de door u aan ons als advocaat voorgelegde zaak;

– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren;

– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website en elektronische nieuwsbrieven:

– uw surfgedrag op onze website; 

– of u een nieuwsbrief opent. 

Klik hier voor ons Cookie Statement.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen: 

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn; 

– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites; en 

– persoonsgegevens verkregen van derden, zoals pensioenverzekeraar tussenpersonen en andere advocaten of verzekeraars

Onze website bevat links naar websites van andere partijen. Ben-Saddek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de desbetreffende partijen. 

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen:


• Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten. 

Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.


• Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen en onder omstandigheden te rapporteren aan de Financiële Inlichtingen Eenheid Nederland. Het kan daarbij onder meer gaan om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs).


• Het onderhouden van contact met u. 

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.


• Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte                      marketingacties.

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen wij welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd.


• Het verbeteren en beveiligen van onze website www.bsadvocatuur.nl


• Het maken van gebruikersstatistieken. 

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.


• Toegangscontrole. 

Indien u ons kantoor bezoekt, wordt bij aankomst uw naam en bedrijfsnaam geregistreerd en ontvangt u een bezoekersbadge die het begin en einde van uw bezoek registreren.

5. Rechtsgrond van de verwerking

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Ben-Saddek zich met name op baseert zijn:

  • Toestemming
    Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 
  • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

  • Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen en onder omstandigheden te rapporteren aan de Financiële Inlichtingen Eenheid Nederland. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). 

  • Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars.

6. Verwerkers 

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het inzetten, in stand houden en veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven. 

7. Persoonsgegevens delen met derden 

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. 

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

  • advocaten/fiscalisten of andere specialisten benodigd bij de behandeling van uw zaak, bijv. bij het procederen tegen een wederpartij of het sluiten van een overeenkomst met een andere partij.
  • indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
  • bij een reorganisatie of verkoop van onze onderneming. 

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden van derden. 

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER 

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Verder, voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, maken wij gebruik van een buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverlener (verwerker).

Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld door gebruik van de EU modelcontracten) of indien een specifieke uitzondering van toepassing is.

De verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor de uitoefening van onze dienstverlening is vereist of door onze beroepsregels of wettelijke bepalingen wordt vereist. 

De gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief zullen in elk geval niet worden bewaard nadat u hebt aangegeven dat u de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen. Wanneer u een nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door op de link “afmelden” te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief staat. Als gevolg hiervan worden de gegevens van de verzendlijst verwijderd. U kunt ook via deze link uw gegevens inzien en wijzigen.

10. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens 

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u – indien de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming dit vereist – het recht op informatie over de verwerkingen en tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 010-2143412 of info@bsadvocatuur.nl

11. Klachten? 

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@bsadvocatuur.nl of te bellen met 010-2143412. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat onverhoopt niet lukt, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen

Ben-Saddek behoudt zich het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken. 

Het Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.